Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I. Základní ustanovení

1. Poskytovatelem je společnost

GIBU akademie s.r.o.
IČ: 07099002
DIČ: CZ07099002
se sídlem: Travnatka 208, 267 21 Tmaň
zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 294616

Kontaktní údaje:
Email: [email protected]
Telefon: 608 860 636
WWW: https://www.gibu-akademie.cz
(dále jen „prodávající“)

Kupujícím je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku vzdělávacích služeb prodávajícího elektronicky prostřednictvím jeho internetových stránek (dále jen „kupující“).

Webové rozhraní obchodu je prodávajícím provozováno na internetové adrese https://www.gibu-akademie.cz (dále jen „internetový obchod“).

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé za účelem on-line zakoupení vzdělávacích služeb.

Vzdělávací službou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jakýkoliv seminář, workshop, přednáška, teambuildingová či zážitková akce, či jiná aktivita nabízená či organizovaná prodávajícím (dále jen „akce“).

Účastníkem akce může být jak osoba kupujícího, tak třetí osoby, za které byla kupujícím uhrazena cena stanovená pro vybranou akci, pokud splňuje všechny případné podmínky účasti, které prodávající pro danou akci stanovil (dále jen „účastník“).

3. Zakoupí-li kupující akci pro třetí osoby – účastníky (firemní akce pro zaměstnance, dárkové certifikáty apod.), má v takovém případě povinnost podrobně seznámit jím vybraného účastníka s těmito obchodními podmínkami a případně dalšími pokyny prodávajícího týkajícími se zakoupené akce.

4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

5. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o akcích a cenách

1. Informace o akcích a cenách akcí jsou uvedeny v katalogu internetového obchodu. Ceny akcí jsou konečné, tzn. včetně daně z přidané hodnoty a případných jiných daní a poplatků stanovených zákonem. Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách (CZK).

2. Nabídka akcí zůstává v platnosti po dobu, po kterou jsou akce zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje možnost sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

3. Prezentace akcí uvedená v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít ohledně těchto akcí kupní smlouvu.

4. Prodávající může termíny akcí v průběhu roku upravovat podle svých podmínek a provozních možností.

5. Počet míst na každé akci je omezen a zpravidla nejde počet účastníků ve vypsaném termínu zvýšit.

6. Prodávající může na vybrané akce poskytnout kupujícímu slevu ve výši 20% z ceny akce, a to po splnění podmínky absolvování pěti výukových dnů v rámci nabízených seminářů. Sleva se u akcí, u kterých bude možno slevu využít, zobrazí v zákaznickém účtu kupujícího přímo na objednávce. Tuto slevu je prodávající je oprávněn kdykoliv změnit, tato změna se však nedotýká již uzavřených kupních smluv.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující provádí přihlášení na akci zadáním objednávky prostřednictvím svého zákaznického účtu.

2. Při zadávání objednávky zvolí kupující přímo v nabídce konkrétní akci, doplní všechny požadované údaje a objednávku odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko Objednat.

3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.

4. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři. Údaje uvedené v přihlášce jsou prodávajícím považovány za správné.

5. Odesláním objednávky kupující rovněž potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí a bude se řídit jejich ustanoveními.

6. Ihned po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou potvrzení o obdržení objednávky. Toto potvrzení se považuje za uzavření kupní smlouvy.

7. Součástí potvrzení jsou platební instrukce pro úhradu kupní ceny.

8. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku odmítnout. V případě, že taková situace nastane a kupující již uhradil kupní cenu, bude mu tato vrácena v plné výši.

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání akcí je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Tyto údaje jsou prodávajícím považovány za správné. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy či těchto obchodních podmínek nebo pokud kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky

1. Cenu akce dle kupní smlouvy kupující hradí bezhotovostně v souladu s platebními instrukcemi uvedenými v potvrzení objednávky.

2. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, a to převodem na bankovní účet prodávajícího číslo 115-7319260287/0100 vedený u Komerční Banky. Současně platí, že platba musí být připsána na bankovní účet prodávajícího nejpozději 3 pracovní dny před zahájením akce.

3. Pokud kupující neuhradí cenu akce do termínu splatnosti, ztratí pořadí a v případě naplnění kapacity akce nemusí být přijat.

4. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5. Po úhradě kupní ceny vystaví prodávající kupujícímu fakturu. Daňový doklad (faktura) je odeslán na emailovou adresu kupujícího. Variabilním symbolem pro úhradu kupní ceny je číslo objednávky.

VI. Storno poplatky

1. Kupující je oprávněn stornovat svoji účast na objednané akci za následujících podmínek:

a) Dojde-li ke stornování akce nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem dané akce (v příslušný den do 17:00), je možné sjednat bezplatně nový termín akce.

Toto ustanovení neplatí v případě vícedenních akcí. V takovém případě je kupující povinen uhradit náklady vzniklé na základě storno podmínek ubytovacího zařízení.

b) Po uplynutí výše uvedené lhůty pro storno již stornování s bezplatným posunutím termínu není možné a v případě neúčasti je účtováno 100 % z ceny akce.

2. Prodávající se v odůvodněných případech může s kupujícím dohodnout na účasti na jiné akci ve stejné nebo vyšší ceně, než byla akce původní. Případný rozdíl v ceně kupující doplatí. Tato výjimka je možná pouze s ohledem na náklady, které již vznikly prodávajícímu.

VII. Obecná pravidla konání akcí

1. Prodávající si vyhrazuje právo změnit místo konání akce, či jiné podmínky konání akce (za předpokladu zachování základních parametrů akce) či akci ze závažných důvodů zrušit (např. z důvodu neplnění závazků třetích stran).

V takovém případě prodávající oznámí kupujícímu tuto skutečnost nejpozději 3 pracovní dny před zahájením akce prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

V případě zrušení akce nabídne prodávající kupujícímu do 14 dnů od oznámení o zrušení nový termín konání akce. Potvrzení termínu ze strany kupujícího je považováno za potvrzení platnosti kupní smlouvy za nových podmínek.

Pokud kupující s novým termínem nesouhlasí, má kupující nárok na vrácení kupní ceny do 30 dní od jeho vyjádření kupujícímu, a to na bankovní účet, ze kterého byla úhrada akce provedena. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí. Bankovní poplatky spojené s transakcí do zahraničí jsou započteny na vrub kupujícího.

Kupujícímu nevzniká žádný nárok na odškodnění nebo finanční náhradu nad rámec zaplacené kupní ceny.

2. Pokud se účastník nedostaví na akci, nemá kupující nárok požadovat účast na akci v náhradním termínu, vrácení ceny akce ani jinou náhradu za již zaplacenou kupní cenu.

3. Veškerých akcí se kupující nebo jím určený účastník účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost a nebezpečí. Účastník musí sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému zvládnutí vybrané akce. Informace o případných omezeních, která se mohou týkat některých nabízených akcí (např. věk či zdravotní a tělesná způsobilost), jsou uvedeny v informacích, které jsou součástí popisu každé akce.

4. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že je mu dostatečně znám jeho zdravotní stav, přičemž tento zdravotní stav mu ani částečně nebrání v účasti na vybrané akci.

5. V případě, že kupující, resp. účastník zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování v účasti na akci nebo by takovéto pokračování mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen toto okamžitě oznámit prodávajícímu a ihned ukončit svoji účast na akci.

6. Účastník je povinen se při samotné akci podřídit pokynům prodávajícího, či jeho instruktorů a dalších osob poskytujících služby účastníkům na straně prodávajícího. V opačném případě, je prodávající oprávněn účastníka z účasti na akci vyloučit.

7. Prodávající odepře účastníkovi účast na akci v případě, že účastník bude bezprostředně před zahájením akce viditelně pod vlivem alkoholu nebo drog bez nároku na jakoukoliv náhradu.

8. Kupující bere na vědomí, že akce mohou být dokumentovány fotografem či kameramanem prodávajícího. Kupující dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že fotografie či videa zachycující účastníky akce mohou být zveřejněny na webových stránkách prodávajícího nebo v jiných jeho propagačních materiálech.

VIII. Duševní vlastnictví

1. Veškeré materiály a informace v internetovém obchodě jsou výhradně duševním vlastnictvím prodávajícího nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být použity nebo upravovány bez souhlasu prodávajícího. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob. Prodávající není odpovědný za obsah jiných internetových stránek a za služby na nich nabízené. Fotografie se mohou u některých služeb lišit od vlastního průběhu akce, nikoliv však nasmlouvaný obsah.

2. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

IX. Odpovědnost za škodu

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za škody na zdraví či majetku, pokud takováto škoda byla způsobena zástupci prodávajícího úmyslně nebo v důsledku nedbalosti a v souvislosti s akcí.

2. Prodávající neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si kupující způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním své fyzické kondice či které kupujícímu vzniknou v důsledku nedodržení postupu či pokynů prodávajícího či jeho instruktorů.

3. Kupující odpovídá za škodu, kterou způsobí prodávajícímu nebo jakékoli třetí osobě v souvislosti se svou účastí nebo účastí jim vyslaných účastníků na akci.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, je-li spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to v případě hrubého porušení povinností prodávajícího plynoucích z těchto obchodních podmínek nebo z uzavřené kupní smlouvy. Za hrubé porušení povinností je mimo jiné považováno zrušení akce v dohodnutém termínu z jiných než závažných důvodů, aniž by v přiměřené dodatečné lhůtě (min. 14 dnů) byl stanoven termín nový. V takovém případě má kupující nárok na vrácení kupní ceny.

2. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy na dálku prostřednictvím webových stránek a e-mailu a je-li kupující spotřebitel, má právo do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními § 1837 občanského zákoníku od smlouvy i bez uvedení důvodu, za předpokladu, že nedošlo k zahájení účasti na akci.

3. Pro odstoupení od kupní smlouvy musí kupující v předepsané lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy (do 14 dnů od jejího uzavření) odeslat na emailovou adresu prodávajícího prohlášení o odstoupení. Odstoupení od kupní smlouvy je účinné okamžikem, kdy je odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

4. Odstoupí-li kupující řádně od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, peněžní prostředky ve stejné výši, kterou od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí.

5. V případě hrubého porušení povinností kupujícího stanovených v obchodních podmínkách nebo v kupní smlouvě je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy s okamžitou účinností. V takovém případě je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši kupní ceny. Toto ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na jakýkoli nárok prodávajícího na úhradu škody způsobené kupujícím.

XI. Zpracování osobních údajů

1. Prodávající je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”) a osobní údaje zpracovává pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

2. Ochranu práv fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů upravuje samostatný dokument „Podmínky ochrany osobních údajů“ zveřejněný na webových stránkách prodávajícího.

XII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující odesílá prodávajícímu veškerou korespondenci ze své emailové adresy uvedené v jeho zákaznickém účtu a korespondenci doručuje prodávajícímu na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

3. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

XIII. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění.

2. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Je povinností kupujícího obeznámit se se zněním obchodních podmínek a jejich případnými změnami před každým nákupem.

8. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20. června 2018.